08 març Contractación administrativa especial per a la regulació de la prestació del servei de Bars/Restaurant a les instal·lacions de l’Hipòdrom Son Pardo, mitjançant procediment obert.

Dijous, 8 de març

Tipus de contracte: administratiu especial

Estat de la licitació: oberta

  • Atenció: S’ha d’indicar en el sobre núm.1 una direcció de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d’una persona de contacte per a les comunicacions amb l’òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.
  • Data limit de presentació d’ofertes: 23 de març de 2018

Enllaços:

Anunci BOIB

Documents:

Acord aprovació expedient

Plecs Clausules Administratives

Annexos

Quadre característiques del contracte

Plec Prescripcions Tècniques

Documentació anexa