APOSTA INTERNA

APOSTES INTERNES PERMESES

Tipus Definició Preu Àmbit Fons
Guanyador Consisteix en encertar el cavall classificat en primer lloc. 1 € Es jugarà a totes les carreres. En cas de quedar desert, el fons es passarà al guanyador de la següent carrera, si és la darrera de la jornada es passarà a una carrera de la propera reunió.
         
Quiniela Consisteix en encertar el cavall classificat en primer i segon lloc, en l’ordre exacte. 1 € Es jugarà a totes les carreres. En cas de quedar desert, el fons es passarà a la quiniela de la següent carrera, si és la darrera de la jornada es passarà a una carrera de la propera reunió.
         
Trio Consisteix en encertar el cavall classificat en primer, segon i tercer lloc, en l’ordre exacte. 1 € Es jugarà a totes les carreres, menys les carreres de Trio Especial. En cas de quedar desert, el fons es passarà al trio de la següent carrera, si és la darrera de la jornada es passarà a una carrera de la propera reunió.
Trio Especial Consisteix en encertar el cavall classificat en primer, segon i tercer lloc, en l’ordre exacte. 1,50 € La Direcció podrà posar carreres amb el Trio Especial. En cas de quedar desert, el fons es passarà al proper “Trio especial” designat per la Direcció.
 

 

NOTA: Els fons passaran als dies i carreres indicats a cada tipus d’aposta, però poden ésser modificats per la Direcció.

 

 

Àmbit i naturalesa de les apostes.

 

  1. Els pronòstics es faran referits al número que s’assigni en el programa oficial de curses de cavalls de trot a cada cavall participant. Cap error de l’apostador en consignar el número no pot donar lloc a reclamació.
  2. L’acte de fer una aposta sobre curses de cavalls de trot determina l’acceptació total sense límit i sense cap reserva de tots els artícles d’aquesta ordre i la resta de normes de desenvolupament.

 

Límits quantitatius de les apostes.

 

L’òrgan competent en matèria de joc autoritzarà la quantitat mínima que es pugui apostar en cada classe d’aposta, denominada “unitat mínima d’aposta “. Els mínims podràn ser diferents per cada tipus d’aposta.

 

Suport documental de l’aposta.

 

  1. El bitllet, per ser vàlid, haurà d’incloure una referència o un codi que permiti identificar-lo; s’hi haurà de consignar, la data, el número de la prova, els números dels cavalls que formen l’aposta, el tipus d’aposta i l’import. Despres que l’apostador surtir del lloc de registre o taquilla , no s’admetrà cap reclamació amb referència a un error eventual en el despatx del bitllet.
  2. El personal encarregat de registrar les apostes no té l’obligació de comprovar el pronòstic, i el fet que accepti el pagament no suposa cap responsabilitat per al personal sobre l’exactitut de les dades que conté el bitllet ni sobre la validesa d’aquest.
  3. El bitllet, una vegada registrat, no es podrà, en cap cas, tornar, modificar, ampliar, ni s’hi podran corregir possibles errors advertits amb posterioritat al moment de la seva expedició, llevat que l’error sigui advertit abans que l’apostador abandoni la taquilla expendedora, cas en el qual es procedirà a anul.lar-lo i a emetre’n un de nou.

 

Posada al cobrament i devolució de les apostes.

 

Per cobrar el premi o el reembolsament de la seva aposta, els apostadors estaran obligats a presentar el seu bitllet. No s’admetrà altra prova si de cas hi manca. No s’admetran al cobrament ni seran retornats els bitllets que en el moment de pagament presentin inscripcions o traços superflus, omesos o erronis, respecte dels cavalls designats, a la naturalesa de l’aposta o al número de la prova; o que presentin esquinçades, esborraments, esmenes o signes de manipulació i qualsevol altres que impedeixin de reconeixer el tipus d’aposta.