CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I ESTESA D’ARENA SILICIA A LES PISTES DE COMPETICIÓ DE L’HIPÒDROM SON PARDO

Dilluns,  10 d’octubre de 2016

Tipus de contracte: Subministrament

Estat de la licitació: Oberta

  • Atenció: S’ha d’indicar en el sobre núm. 1 una direcció de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d’una persona de contacte per a les comunicacions amb l’òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.
  • Data límit de presentación d’ofertes: dia 24 d’octubre de 2016

 

Enllaços:

Anunci licitació boib

Documents:

Acord d’aprovació de l’expedient

Plecs clausules administratives particulars

Plecs prescripcions tècniques

Tramitació de l’expedient:

Acta mesa sobre 1 

Requeriment documentació administrativa 

Acta de valoració

Acta mesa sobre 2

Convocatoria Mesa contractació justificació baixa temeraria

Acta de valoració

Informe tècnic

Resolució Classificació

Acta valoració

Requeriment

Adjudicació del contracte:

Resolució d’adjudicació

Formalització del contracte

Formalització del contracte