PROTOCOL D’ACTUACIÓ JORNADES A PORTA TANCADA PALMA I MANACOR

Davant les xifres negatives de l’evolució de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears i atenent a les noves restriccions establertes pel Govern de les Illes Balears avui dilluns 11 de gener de 2021, que obliguen a celebrar els esdeveniments esportius sense públic, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i la Federació Espanyola de Carreres al Trot han establert un protocol sanitari per a les pròximes jornades hípiques a celebrar als hipòdroms Son Pardo i Municipal de Manacor. Així mateix, i per garantir el compliment de la normativa per part dels participants en les reunions, a partir de dia 13 de gener no es disputaran carreres als hipòdroms de Mallorca més tard de les 20.00h.

El protocol d’actuació per a les properes jornades, que té per objectiu garantir i preservar la salut de personal i esportistes, és el següent:

 • La competició es durà a terme a porta tancada, fins que les autoritats competents així ho determinin.
 • No podrà accedir a l’hipòdrom cap vehicle, excepte aquells de persones discapacitades amb autorització d’accés.
 • Serà obligatori l’ús de mascaretes dintre de l’hipòdrom, inclòs pels conductors durant la competició.
 • S’habilitaran zones específiques per al personal de la FECT i de l’IEHM, així com per a la premsa, les quals s’indicaran amb cartells. Els professionals de la informació i treballadors hauran de romandre en aquestes zones, quedant restringida la circulació pels hipòdroms.
 • A totes les persones autoritzades a accedir a l’hipòdrom, se’ls prendrà la temperatura.
 • Els vestuaris i zones comunes interiors de l’hipòdrom romandran tancades, exceptuant aquelles imprescindibles per al desenvolupament de les carreres.
 • Els banys seran netejats i desinfectats contínuament per personal especialitzat.
 • Els conductors, en cas de no tenir un box propi per a poder posar-se la indumentària per a la competició, hauran d’accedir a l’hipòdrom ja proveïts amb la dita vestimenta.
 • Cada participant serà responsable de la desinfecció dels seus equips i material personal. No han de compartir els equips durant la jornada.
 • Les sales de comissaris, jutges, TV, radiació…, hauran d’estar proveïts de gel hidroalcohòlic per al seu ús freqüent i només podran ser-hi presents un màxim de cinc persones.
 • La Federació Balear de Trot, en coordinació amb l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, organisme públic dependent del Consell Insular de Mallorca, que és l’entitat que gestiona els hipòdroms de Son Pardo i Manacor a l’illa de Mallorca, s’han consensuat les mesures a seguir durant les jornades de carreres. Mitjançant aquest acord exclusivament podran accedir a l’hipòdrom les següents persones:
  • Conductors participants en la jornada de carreres.
  • Entrenadors participants en la jornada de carreres.
  • Mosso o ajudant de l’entrenador en cas que el mateix tingui diversos cavalls participants en la jornada.
  • Tindran accés a l’hipòdrom un màxim de 3 persones per cavall inscrit a la reunió. Si una quadra té dos cavalls inscrits, rebran un màxim de 2 acreditacions més. A partir del tercer cavall inscrit rebran 1 acreditació més per cavall. En cada cas estaran inclosos el conductor i entrenador de cada cavall.
  • Comissaris, jutges i personal auxiliar estrictament necessari per al correcte desenvolupament de les carreres.
  • Personal per a la retransmissió televisiva i radiació.
  • Personal de manteniment de les pistes de competició i personal de direcció i auxiliar de l’hipòdrom.
  • Veterinari i ferrador de guàrdia.
  • Personal sanitari.
  • Personal federatiu.
  • Premsa (prèvia acreditació).
 • Les persones autoritzades a accedir a l’hipòdrom durant la celebració de carreres a porta tancada, hauran d’obtenir una autorització prèvia per part de la Federació, la qual durà el registre de totes les persones autoritzades a accedir a l’hipòdrom amb la identificació del seu nom complet, DNI y telèfon de contacte.
 • Tots els cavalls que arribin de l’exterior del recinte per a participar en la competició, podran entrar únicament amb el seu entrenador o persona responsable del mateix devedament identificada.
 • Les persones autoritzades a accedir a l’hipòdrom durant la competició, hauran de guardar una distància mínima entre elles de 2 metres en tot moment.
 • Els entrenadors dels cavalls, únicament podran accedir al box dels seus propis cavalls.
 • Els conductors, únicament podran accedir al box del cavall que hagi de dirigir en la competició, guardant la distància de seguretat entre les persones responsables del cavall que hagi de conduir.
 • A la zona de lliurament de dorsals i passaports equins, es guardaran en tot moment la distància de seguretat.
 • Tot cavall que no tingui les vacunes obligatòries per a la competició al corrent, serà forfait (donat de baixa) per a participar en la jornada de carreres.
 • El recinte estarà proveït de gel hidroalcohòlic en l’entrada de quadres i diversos accessos.
 • A la zona de control antidopatge, únicament podrà accedir el veterinari, un comissari i el responsable autoritzat del cavall, guardant sempre entre ells la distància de seguretat.
 • No es lliurarà cap mena de trofeu ni obsequi en la pista, s’habilitarà un lloc i només podrà recollir-lo 1 representant del cavall.
 • L’obertura de l’hipòdrom es durà a terme una hora i mitja abans de l’inici de les carreres, només podent accedir a l’hipòdrom les persones amb autorització d’accés a la jornada de carreres.

Segons disponibilitats i recomanacions sanitàries, la Federació Espanyola de Carreres al Trot i l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca podran establir altres controls sanitaris en cas que fos necessari.

Aquest Protocol entra en vigor a partir de la publicació, s’aplicarà exclusivament a les jornades a porta tancada i anirà adaptant-se en funció de l’evolució de la pandèmia.

 Així mateix, els mitjans de comunicació que desitgin acreditar-se per aquestes jornades hauran de fer amb al menys 48h. d’antelació a l’adreça de correu electrònic comunicació@hipodromsonpardo.com, adjuntant nom complet, DNI, mitjà de comunicació i telèfon de contacte del/s professional/ s que cobriran la/les jornada/es.

 

Lluís Socias, president de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca