PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER AL REINICI DE LA COMPETICIÓ ESPORTIVA DE LES CARRERES DE CAVALLS AL TROT A LA FASE 2.

Davant l’inici el proper dilluns, 25 de Maig de la Fase 2 del Pla de Transició acordada pel Consell de Ministres i la possibilitat de reprendre la competició professional en els hipòdroms de l’illa el dia 27, la Federació Espanyola de Carreres al Trot, en estreta col·laboració amb l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca han elaborat un protocol d’actuació per a la represa de la competició esportiva, sempre atenent a les normes sanitàries acordades per les autoritats governamentals competents en la matèria.

Aquestes normes seran d’obligat compliment per tots els assistents a les jornades hípiques, que seran a porta tancada i amb l’assistència de el personal estrictament necessari per al desenvolupament de les mateixes.

*Per motius aliens a l’organització, la jornada de carreres podria quedar suspesa

El protocol d’actuació, que té per objectiu garantir i preservar la salut de personal i esportistes és el següent:

PROTOCOL REINICI COMPETICIO FASE 2- cat

 • La competició es durà a terme a porta tancada, fins que les autoritats competents així ho determinin.
 • No podrà accedir a l’hipòdrom cap vehicle, excepte aquells de persones discapacitades amb autorització d’accés.
 • Serà obligatori l’ús de mascaretes dintre de l’hipòdrom, inclòs pels conductors durant la competició.
 • S’habilitaran zones específiques per al personal de la FECT i de l’IEHM, així com per a la premsa, les quals s’indicaran amb cartells. Els professionals de la informació i treballadors hauran de romandre en aquestes zones, quedant restringida la circulació pels hipòdroms.
 • A totes les persones autoritzades a accedir a l’hipòdrom, se’ls prendrà la temperatura.
 • Els vestuaris i zones comunes interiors de l’hipòdrom romandran tancades, exceptuant aquelles imprescindibles per al desenvolupament de les carreres.
 • Els banys seran netejats i desinfectats contínuament per personal especialitzat.
 • Únicament podran prendre part en les carreres organitzades en Fase 2, els conductors amb llicència federativa de caràcter professional.
 • Els conductors, en cas de no tenir un box propi per a poder posar-se la indumentària per a la competició, hauran d’accedir a l’hipòdrom ja proveïts amb la dita vestimenta.
 • Cada professional serà responsable de la desinfecció dels seus equips i material personal. No han
  de compartir els equips durant la jornada.
 • Tots els conductors participants en les carreres disputades en Fase 2 així com els jutges, el veterinari i el responsable de l’hipòdrom encarregat de la recollida de passaports equins i lliurament de dorsals, hauran de passar el respectiu control mèdic i una prova (test) de presència de material genètic viral (ampliació i identificació a través de PCR) en cas que de l’examen mèdic i de la simptomatologia de l’esportista es derivi la conveniència de la seva realització.
 • Cap conductor podrà prendre part en la jornada de carreres sense haver passat satisfactòriament l’examen mèdic i amb resultat negatiu en la prova de test PCR. En cas que un conductor no compleixi dites condicions, haurà de ser substituït per un altre conductor que sí que hagi passat satisfactòriament la revisió mèdica i hagi obtingut un resultat negatiu en la prova de test PCR.
 • Les sales de comissaris, jutges, TV, radiació…, hauran d’estar proveïts de gel hidroalcohòlic per al seu ús freqüent i només podran ser-hi presents un màxim de cinc persones.
 • En coordinació amb l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, organisme públic dependent del Consell Insular de Mallorca, que és l’entitat que gestiona els hipòdroms de Son Pardo i Manacor a l’illa de Mallorca, s’han consensuat les mesures a seguir durant les jornades de carreres. Mitjançant aquest acord exclusivament podran accedir a l’hipòdrom les següents persones:
  • Conductors professionals participants en la jornada de carreres.
  • Entrenadors participants en la jornada de carreres.
  • Mosso o ajudant de l’entrenador en cas que el mateix tingui diversos cavalls participants en la jornada.
  • Un representant de cada una de les quadres propietàries d’un cavall o més que participin en la jornada de carreres.
  • Comissaris, jutges i personal auxiliar estrictament necessari per al correcte desenvolupament de les carreres.
  • Personal per a la retransmissió televisiva i radiació.
  • Personal de manteniment de les pistes de competició i personal de direcció i auxiliar de l’hipòdrom.
  • Veterinari i ferrador de guàrdia.
  • Personal sanitari.
  • Personal federatiu.
  • Premsa (prèvia acreditació).
 • Les persones autoritzades a accedir a l’hipòdrom durant la celebració de carreres a porta tancada, hauran d’obtenir una autorització prèvia per part de la Federació, la qual durà el registre de totes les persones autoritzades a accedir a l’hipòdrom amb la identificació del seu nom complet, DNI y telèfon de contacte.
 • Tots els cavalls que arribin de l’exterior del recinte per a participar en la competició, podran entrar únicament amb el seu entrenador o persona responsable del mateix devedament identificada.
 • Les persones autoritzades a accedir a l’hipòdrom durant la competició, hauran de guardar una distància mínima entre elles de 2 metres en tot moment.
 • Els entrenadors dels cavalls, únicament podran accedir al box dels seus propis cavalls.
 • Els conductors, únicament podran accedir al box del cavall que hagi de dirigir en la competició, guardant la distància de seguretat entre les persones responsables del cavall que hagi de conduir.
 • A la zona de lliurament de dorsals i passaports equins, es guardaran en tot moment la distància de seguretat.
 • Tot cavall que no tingui les vacunes obligatòries per a la competició al corrent, serà forfait (donat de baixa) per a participar en la jornada de carreres.
 • El recinte estarà proveït de gel hidroalcohòlic en l’entrada de quadres.
 • A la zona de control antidopatge, únicament podrà accedir el veterinari, un comissari i el responsable autoritzat del cavall, guardant sempre entre ells la distància de seguretat.
 • No es lliurarà cap mena de trofeu ni obsequi ni abans ni després de la competició.
 • En el dia de carreres, l’hipòdrom obrirà en el seu horari habitual. Dues hores abans de l’inici de les carreres, l’hipòdrom es tancarà i tots els usuaris hauran de sortir del recinte. L’obertura oficial es durà a terme una hora i mitja abans de l’inici de les carreres, només podent accedir a l’hipòdrom les persones amb autorització d’accés a la jornada de carreres.

Segons disponibilitats i recomanacions sanitàries, la Federació Espanyola de Carreres al Trot i l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca podran establir altres controls sanitaris en cas que fos necessari.

Aquest Protocol entra en vigor a partir de la publicació, s’aplicarà exclusivament a les jornades a porta tancada i anirà adaptant-se a l’evolució prevista en el Pla per a la Transició a una Nova Normalitat.

Així mateix, els mitjans de comunicació que desitgin acreditar-se per aquestes jornades hauran de fer amb al menys 48h. d’antelació a l’adreça de correu electrònic comunicació@hipodromsonpardo.com, adjuntant nom complet, DNI, mitjà de comunicació i telèfon de contacte del/s professional/ s que cobriran la/les jornada/es.