RETORN DELS ENTRENAMENTS ALS HIPODROMS DE MALLORCA

 COMUNICAT INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

 

RETORN DELS ENTRENAMENTS ALS HIPÒDROMS DE MALLORCA

L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca ha acordat el retorn a l’entrenament als Hipòdroms Son Pardo i Manacor d’acord amb les disposicions del “Plan para la transición hacia una nueva realidad” acordada pel Consell de Ministres del Govern espanyol el dia 28 d’abril de 2020.
Les mesures preses per l’IEHM el passat 18 d’abril per tal de poder obrir la pista interna dels hipòdroms per poder realitzar feines bàsiques als cavalls amb la finalitat de millorar l’estat de salut dels animals, han estat molt ben rebudes pels nostres usuaris i han servit per reactivar la nostra activitat.
A la vista de la situació actual de propagació de la COVID-19 el Govern espanyol ha pogut aprovar un Pla de transició per poder reactivar tots els sectors econòmics d’una forma escalonada per fases, que el nostre sector haurà de complir.
Per la qual cosa s’acorden dues mesures de cara a reactivar els entrenaments dels cavalls i preparar-los per la competició, sempre complit les mesures acordades per les autoritats governamentals en matèria sanitària:

I.- Hipòdrom Son Pardo:

Està prohibida l’entrada de vehicles i remolcs dins el recinte.

 1. Setmana del 4 al 9 de maig de 2020 (Fase 0):
  S’autoritza l’entrenament a la pista de competició dels cavalls residents a l’Hipòdrom amb el següent horari:
  Dimarts i dijous: de 8 a 12 h, i de 16:30 a 19:30 h.
  Dissabte: de 8 a 13 h.
 2. A partir del dia 11 de maig de 2020 i fins nova ordre:
  A partir d’aquesta data estarà autoritzat el transport per carretera d’animals (Fase 1) pel que s’autoritza l’entrenament a la pista de competició de cavalls no residents.

Per poder entrenar s’ha de presentar la corresponent sol·licitud a les oficines de Son Pardo.

II.- Hipòdrom de Manacor:

Està prohibida l’entrada de vehicles i remolcs dins el recinte.

 1. Setmana del 4 al 9 de maig de 2020 (Fase 0):
  S’autoritza l’entrenament a la pista de competició dels cavalls inscrits que ja realitzen feines bàsiques a l’Hipòdrom amb el següent horari:
  Dilluns i dimecres: de 8 a 12 h, i de 17 a 20 h.
  Dissabte: de 8 a 13 h.
  Els cavalls de passeig continuaran accedint desplaçant-se a peu, fermats amb un dogal i aplicant totes les mesures de seguretat que siguin pertinents.
 2. A partir del dia 11 de maig de 2020 i fins nova ordre:
  A partir d’aquesta data estarà autoritzat el transport per carretera d’animals (Fase 1) pel que s’autoritza l’entrenament a la pista de competició de cavalls no residents.
  Els cavalls de passeig podran accedir desplaçant-se enganxats o muntats.

S’amplia l’horari de passeig de 19 a 20 h i que continuarà regulant-se per les normes anteriorment acordades.

Per poder entrenar s’ha de presentar la corresponent sol·licitud a les oficines de Manacor.

III.- Normes comunes als dos hipòdroms:

 • Es podrà accedir a l’entrenament prèvia sol·licitud presentada a les oficines de l’Hipòdrom Son Pardo i el de Manacor amb un mínim de 24 hores.
 • Amb la sol·licitud s’haurà de presentar còpia del LIC, on es demostri que estan al dia d’acord amb la normativa vigent de vacunació.
 • Es permetrà l’accés només d’una persona per cavall.
 • Una vegada fetes les sol·licituds l’IEHM es posarà en contacte amb els usuaris per assignar-los l’horari en el qual podrà fer ús de la pista.
 • S’autoritza l’entrenament dels cavalls enganxats o muntats.
 • S’han de respectar unes mesures de seguretat de 5 metres entre cavalls com a mínim.
 • Els usuaris han de respectar les mesures sanitàries i d’higiene dins el recinte.
 • Serà compatible l’horari de passeig amb el d’entrenament.
 • Sempre s’hauran de realitzar les feines més adients en favor del benestar animal d’un cavall de competició.
 • Es recorda que està prohibida l’entrada de vehicles i remolcs dins els recintes.
 • Es recomana l’ús de mascaretes dins el recinte i es facilitarà gel desinfectant a l’entrada de les quadres.
 • Als dos casos el personal de l’IEHM podrà restringir o suprimir l’activitat atenent les circumstàncies del moment concret i sempre prevalent la salut dels usuaris.

Aquestes mesures serien complementàries a totes les publicades dins l’estat d’Alarma vigents avui dia.

L’IEHM es reserva el dret a modificar aquestes mesures atenent les circumstàncies i en compliment de la normativa vigent.

Per tot el qual l’IEHM considera que aquestes serien les mesures oportunes en relació amb l’entrenament dels cavalls a l’Hipòdrom Son Pardo i Manacor, sempre que ho permetin les autoritats competents.

 

El President de l’IEHM.
Lluís Socias Abraham